Välkommen till Polhus nya webbplats! Samma tillförlitliga service - ny design.
Din kundvagn
Din kundvagn är tom, men så behöver det inte vara! Ring oss på 0200 - 120 310 om ni behöver rådgivning

Bygglovsinformation

Vänd dig till din kommun
För att du ska få hjälp med din plan- eller byggfråga hänvisar vi till byggnadsnämnden och tjänstemän i din kommun som kan ge råd och upplysningar om vad som gäller just på den plats där du tänkt uppföra din Polhus produkt.

På Boverket.se hittar du mer information och broschyrer om vilka regler som gäller. 

Detta gäller för Attefallshus
Ett Attefallshus om 30 kvm är enligt lag bygglovsbefriat om det byggs som ett komplement till ett en- och tvåbostadshus. Byggnaden får användas som ett permanentbostadshus, men även som garage, förråd eller gäststuga. 

Går du i byggtankar, så tänk på att:

- Göra en bygganmälan till byggnadsnämnden.

- Vänta på startbesked innan du påbörjar en byggnation

Brandskydd

Om din kommun kräver en brandskyddsbeskrivning finns en sådan att hämta här: Brandskyddsbeskrivning 

Tillstånd från grannarna 
Skaffa ett skriftligt medgivande från dina grannar. Om grannen inte ger sitt medgivande måste du vända dig till din kommun och göra en ansökan om bygglov.

- Komplementbostaden ska passa in i omgivningen 

- Vissa krav i plan- och bygglagen ska vara uppfyllda, avvikande färg kan strida mot dessa regler

Ha koll på byggnadsarean på tomten
Sammanlagda byggnadsarean av alla de bodar som uppförts på tomten får inte vara större än 40m².

Ha koll på storleken!
Det är komplementbostadshuset utvändiga area som räknas, det får högst vara 30 kvm stort, från mark till taknock får det vara max 4 meter och byggnaden måste placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Detta gäller för friggebodar: 
Du behöver inte bygglov för friggebod. En friggebod är enligt lag bygglovsbefriad om den byggs som ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Även om du inte behöver söka bygglov för att få bygga friggeboden, finns det ändå andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Det är tillåtet att uppföra en eller flera friggebodar (komplementbyggnad) utan bygglov i omedelbar närhet av bostadshuset. Men tänk på att den sammanlagda byggnadsarean av alla de bodar som uppförts på tomten inte får vara större än 15m². Vid beräkningen ska också räknas med bodar som tidigare har byggts bygglovsfritt med stöd av friggebodsregeln. Höjden från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. 

Tillstånd från grannarna 
Om du vill bygga din friggebod närmare än 4,5 meter från tomtgränsen till din granne krävs medgivande från berörda grannar. Det är lämpligt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta. Om grannen inte ger sitt medgivande måste du vända dig till din kommun och göra en ansökan om bygglov.

Friggeboden ska passa in i omgivningen 
Även om friggeboden är bygglovsbefriad måste andra krav i plan- och bygglagen vara uppfyllda. Det innebär bland annat att boden ska anpassas till omgivningen. Att bygga ett stort antal mycket små bodar, även om den totala byggnadsarean inte överstiger 15 m², eller att välja en avvikande färg kan strida mot dessa regler.

Övriga bestämmelser: 

- Krav på säkerhet och brandskydd 

- Byggnadsverkslagens regler om bärförmåga och säkerhet vid användning gäller också för friggebodar. I Boverkets byggregler finns regler som syftar till att förhindra brandspridning mellan byggnader. De gäller om friggeboden är större än 10 m² och placeras närmare huset än 4,0 meter.

Hur räknar man ut husets storlek? 
Det är husets utvändiga area som räknas. Om taksprångets horisontella djup är mindre än 50 centimeter räknas det inte in i arean. Taksprånget är den del av yttertaket som springer ut ovan ytterväggen. Är det mer än 50 centimeter räknas hela taksprånget in. Detta framgår av svensk standard SS 21054:2009, som handlar om hur man beräknar arean för byggnader.

Installationer 
Om du vill installera eldstad, rökkanaler, ventilation, vatten eller avlopp i byggnaden krävs en bygganmälan. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om det.