Tips, Råd och Monteringsguide

Nedan får du några användbara tips inför monteringen och skötseln av din stuga från Polhus. Läs gärna igenom hela texten då den kan innehålla underlättande information man inte tänker på i första hand. Du kan även ladda ner handboken "Monteringsguide för dig som bygger själv" som vi har skapat för att underlätta arbetet för dig.

Värt att tänka på

- Det är viktigt att kolla med sin kommun ifall man behöver bygglov för att bygga eller inte då olika bestämmelser kan råda i olika kommuner. 

- Grannes medgivande krävs om du planerar att bygga närmare din tomtgräns än 4,5 meter.

- Vilka markförhållanden som råder för att kunna planera vilken grund som passar bygget bäst. 

- Om du behöver extra fönster eller dörrar.

- Hur mycket isolering du skall lägga in i golv, tak och väggar, vilket styrs av din tänkta användning av stugan. 

- Hur stugan skall värmas upp. Kommer den användas för tillfälliga övernattningar, som förråd, eller kommer den längre fram bli ett permanent boende.  

- Kommer vatten, el och avlopp behöva vara framdraget?

- Takbeklädnad, isolering, el, vatten och avlopp då detta inte ingår i byggsatsen.

Hör gärna av dig, så skickar vi en byggkalkyl och ger råd och tips i alla dessa frågor.

Komma igång med monteringen


Följande verktyg behövs då du monterar din stuga

- Manual med materialspecifikation

- En hammare per person

- Skruvmejsel eller skruvdragare.

- Kniv(ar) 

- Tumstock eller måttband

- Vattenpass (samt ögonmått)

- Eventuellt ett långt spännband

- En såg och en gerlåda för lister

Några råd inför monteringen

- Studera manualen noggrant innan du påbörjar arbetet och förvara den i plastfickan om det regnar. Det låter kanske dumt för en händig person, men genom att studera manualen, bekanta sig med de olika stegen och att faktiskt ha manualen till hands under monteringen minskar risken för eventuella mänskliga fel.

- Det är viktigt att grunden är välgjord och att grundstommen är helt i våg. Skulle någon av grundstenarna vara högre eller lägre än de andra, resulterar detta i att det uppstår springor mellan stockvarven och dörrar och fönster inte fungerar korrekt. 


golvbjälkslag

Då grunden är lagd börjar du med att inventera ditt paket och kontrollerar att samtliga delar är med enligt bifogad materialspecifikation.
Nu sorterar du upp samtliga delar i högar runt byggplatsen så att samtliga delar finns till hands när de behövs.
Har du för avsikt att isolera golvet skall du inte spika fast stödbrädorna som skall bära trossbottnen under golvåsarna förrän du har spikat ihop grundstommen.

Väg in golvkonstruktionen och förvissa dig om att diagonalerna i huset är exakt lika långa. Finjustera grundstommen med tunna träkilar eller masonitbitar så att den ligger i absolut våg.

golvbjälkslag

Nu börjar den roliga fasen
Lägg det första varvet stockar, som består av halva och hela stockprofiler. Kontrollera diagonalerna och spika fast varvet i grundstommen i hörn urtagna med långa spikar. Bäst är det om du förborrar och använder skruvar för att fästa första varvet.
I det här skedet kan du lägga golvet på plats för att ha något att stå på då du timrar upp väggarna. Det kan vara bra att täcka golvet med skyddspapp så det inte blir smutsigt. Golvbrädorna är råspont och tänkta att vara undergolv för mattor eller parkettlaminat, men det kan vara att du nöjer dig med den hyvlade översidan som golv trots eventuella kvistar och småsprickor.

Nu är det bara att knuta på, varv efter varv. Slå ner hörnen ordentligt varje varv så att stockarna sitter tätt ihop. Observera här att du aldrig skall slå direkt på sponten, utan använda dig av en brädstump att slå på. Ställ brädet på kant i knuturtaget och hamra ihop hörnet.

spont
Slå aldrig direkt på sponten,
använd en brädbit för ändamålet

Var nog med att hålla koll på i vilket skede dörr och fönster skall sättas på plats. Bygger man för högt är det svårt att få dem att glida ner i öppningen. Slå ihop sidoväggarna med jämna mellanrum så att de inte lutar utåt vid fönster och dörröppningarna.
Då du kommit upp ovanför dörr och fönstervarvet kan det fordra lite extra kraft att få ihop väggen så att den övre stocken hakar in i det föregående varvet. Stötta upp väggarna från varsin sida eller spänn ihop med ett långt spännband (om du har ett till hands). Observera att det skall vara en spalt ovanför fönster och dörr. Det är alltså inte fel utan tjänar som krympmån då huset småningom sjunker samman beroende på att träet torkar. Fyll ut utrymmet med lite isoleringsull och täck spalten med den medföljande täcklisten. Lägg på takstolarna vartefter du når uttagen för dem och spika fast dem med långa spikar.

Fönster på plats

Spika råsponten på taket och förvissa dig om att du slår ihop sponten på brädorna över hela längden så att du inte får en solfjäder med följd att sista brädet inte passar.
Sista brädet på varje takhälft måste troligtvis sågas av på längden för att få det att passa med takstolens längd. Märk brädet vid takstolarnas ändar och dra ett streck mellan märkningarna. Justera dörr och fönsterkarmar genom att väga in den undre sidan av karmen och fäst den i den underliggande stocken. Väg in sidorna på karmen och fäst i överkant med skruv så att du kan justera karmen senare. Observera att den övre justeringsskruven med jämna mellanrum skall tas bort för att huset skall få sätta sig. Observera att det alltid går att justera fönster och dörr så att de öppnas och stängs utan ansträngning.
Använd inte hyvel, varken i uppbyggnadsskedet eller senare då dörr och fönster kärvar.

 Råspont på taket

Stugan sätter sig
Stugor gjorda av knuttimrat virke sjunker ihop några centimeter när de har fått stå ett tag. Detta kan dels bero på träets torkning, och dels på att det eventuellt inte blivit helt tätt sammanslaget vid uppsättningen. Har det varit svårt att få ihop stockvarven på grund av att det har regnat under uppsättningen är det bra att veta att väggstockarna tätar till sig själva då huset har fått stå någon månad.
Sättningen tar vi hänsyn till då vi tillverkar husen och utelämnar mellanrum, eller gör ett urtag mellan dörr-/fönsterkarmar och överliggande planka/stock.
För att täcka detta mellanrum spikas en medföljande list över springan. L-listen spikas fast i karmen, inte i väggen. Isolera genom att lägga lite mineralull i springan.

 knutar

Takbeläggning
Då du spikat på råsponten på taket bör du omedelbart täcka taket med ett vattentätt skikt. Blir det färdigspikade taket vått finns det risk för att takbrädorna vinklar upp sig och drar ut spiken då de sväller av fukten.
Börja med underlagspapp och täck sedan taket med takpapp, shingel eller plåt.
Kom ihåg luftningen av taket om du tilläggsisolerar. Fukt som kommer inifrån byggnaden kan orsaka fuktskador i takets träpanel om man inte ordnar så att fukten kan ventileras bort. Ventileringen gör du genom att bygga in en ventilerad luftspalt mellan värmeisoleringen och träpanelen. En sådan luftspalt bör förses med ventilationsöppningar både vid nocken och vid takfoten.

 

Montera gärna på takrännor och stuprör för att undvika att regnvattnet rinner ner utefter väggarna. Takrännor förhindrar dessutom att vattnet från taket sprätter upp jord och sand och missfärgar nedre delen av huset.
Håll taket rent från större mängder snö.

Om du vill lägga grästak på din stuga hittar du en principskiss här till höger. För att få professionell hjälp bör du kontakta en fackman på området. En av de bästa hittar du här http://www.torvtak.se.

Ytbehandling av stugan

Omedelbart efter att huset står bör du behandla det med impregnering av något slag, både ut- och invändigt. Var noga med ändträbehandlingen. Många av de problem som drabbat trähus beror på fukt. Eftersom fukten mycket lättare går in längs med än tvärs över fiberriktningen är det viktigt att "täta till" ändträet med grundningsbehandlingen (grundolja och grundfärg).
Välj systemmålning - det ger oftast bästa skydd till lägsta underhållskostnad. Systemmålning innebär grundoljning, grundfärgsmålning och två gånger toppfärgsmålning.
Välj beprövade produkter från en välrenommerad tillverkare.
Golvbjälkarna skall behandlas med ett träskydd före montering. Rådfråga även en färgfackhandel.
Folksams färgtester (där delar av denna text är hämtad) ger dig en bra vägledning.
Vi rekommenderar att ni även rådfrågar en färgfackhandel för bästa resultat.

Ventilation:
Ventiler / galler (ingår ej i leveransen) måste monteras för att fukt- och mögelproblem ej ska uppstå i stugor och förråd. Montera en ventil / galler i varje gavel. Viktigt: Gäller alla Polhus stugor, bastur, förråd och lekstugor.

Använd gärna byggnadsställning och bra verktyg. Se till att du inte riskerar att falla och skada dig själv eller andra.
Välj inte en alltför ljus kulör. På en mörk kulör syns inte missfärgningar så lätt och panelen blir varmare, vilket gör det tuffare för möglet eftersom väggen torkar snabbare.
Välj i möjligaste mån miljöanpassade produkter för att minska miljöbelastningen.

Låt inte växtligheten vara alltför nära fasaden eftersom det orsakar ett ogynnsamt mikroklimat.

Glöm inte bort fasaden utan titta till den åtminstone ett par gånger per år innan de små problemen har växt sig stora. Skulle det hända att stugan har fått ett mögelangrepp tvättar man bort missfärgningen med klortvättmedel, eller speciellt tillverkade medel för ändamålet som du finner hos färghandlare. Var noga med vädringen av huset. Trähus som står ouppvärmda över vintern kan få mögelangrepp inomhus om man inte sörjt för god luftcirkulation. Installera vädringsventiler vid golvet och uppe i taknocken.
Inomhus kan du måla väggarna med vattenlöslig panellack. Lacken förhindrar att väggarna drar åt sig smuts och sporer. Trä är en god grogrund för mögel och kalla och fuktiga hus är ett favorittillhåll för mögelsvamp.

Tilläggsisolera.
Väggarnas isolering görs med följande skikt:
På väggtimmret häftas ett skikt vindpapp.
Sedan kommer reglar och isolering.

Om stugan kommer att vara varm året om kommer nu en ångspärr och sist in mot rummet kommer innerväggen som kan bestå av panel eller någon typ av väggskiva. Om stugan endast används då och då och står ouppvärmd i längre perioder behövs ingen ångspärr.
Då man tilläggsisolerar sin stuga skall man komma ihåg sättningen och inte låsa väggarna med statiska reglar. Man använder så kallade "glidreglar." Polhus tillhandahåller Glidbeslag (se bild till höger) som gör monteringen mycket enkel. Beslagen levereras med lämplig skruv och torxbit för din skruvdragare.

Fäst beslagen med 4 skruvar i en av väggstockarna och med en skruv i överkant på regeln. Du behöver ett glidbeslag per meter regel.

Glidreglarna kan du också tillverka själv.
Skär in ett eller flera längsgående spår med cirkelsågen i regeln (bild 1)

Spåret skall gå igenom hela regeln. Såga så att spåret är minst 10 cm långt även på undersidan (bild 2)
Fäst regeln vid väggen genom att spika spiken i det längsgående spårets överkant (bild 3)
Kom också ihåg att lämna några cm mellanrum mellen regel och tak (bild 4). Regel kan spikas fast direkt i understa stockvarvet. Om man inte beaktar sättningen kommer väggarna att hänga på innerväggsreglarna med den följden att det uppstår sprickor mellan väggplankorna vilket i sin tur kan medföra att de vrider sig. Att i efterhand rätta till felet kan bli mycket mödosamt.

Hur du isolerar taket inifrån kan du se på bilden till höger. Du kan också lägga på en isolering utifrån och principen med de olika lagren är den samma.

Vindsäkring
På utsatta platser där det är risk för att det regnar horisontellt är det att rekommendera att tilläggsisolera inifrån. Vindpappen förhindrar i detta fall att blåsten kan komma åt att trycka in vatten i rummet. Om ditt hus står på en plats som är mycket utsatt för starka vindar, till exempel på en oskyddad ö i skärgården eller på fjället, bör du säkra de översta väggbrädorna med vertikala reglar för att förhindra att taket blåser av. Skruva fast en regel i varje hörn bakom knutningen från översta väggbrädet till det understa. Använd gärna mässingsskruv så att du med jämna mellanrum (en gång i året) kan öppna den nedre fastsättningen av regeln och justera för krympningen. Reglar och skruvar ingår inte i våra leveranser eftersom denna försiktighetsåtgärd endast bör vidtas om man vet att huset kan utsättas för kraftig vind.

VI ÖNSKAR DIG LYCKA TILL MED UPPMONTERINGEN AV DITT HUS OCH HOPPAS ATT DU SKALL FÅ MÅNGA ROLIGA OCH SKÖNA STUNDER I DET, LYCKA TILL!

 

grästak

Stella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glidregelsjärn

Montering av glidbeslag
5 skruvar/beslag, 1beslag/m vägg

Sågen
Bild 1. Såga det längsgående
spåret genom regeln

regeln
Bild 2. Så ser det ut.

takbeklädnad

Isolering av tak

spika fast
Bild 3. Spika fast regeln i spåret

 

regel på plats
Bild 4. Lämna sjunkmån till taket